Sąlygos ir taisyklės

Turinys:

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.flagmanas.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Taisyklės taikomos mažmeninei prekybai, vykdant užsakymus Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tarptautiniai ir didmenos užsakymai vykdomi po individualaus suderinimo su internetine parduotuve.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prieš įsigyjant pasirinktas prekes www.flagmanas.lt internetinėje parduotuvėje.
1.3. Pirkti mūsų www.flagmanas.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys (t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka);
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Registruojantis www.flagmanas.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą). Perkant prekes Pirkėjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (pilną mokėtojo adresą, pilną gavėjo adresą, telefoną, pasirinkti mokėjimo būdą. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.
2.2. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra suvedama registruojantis www.flagmanas.lt internetinėje parduotuvėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Asmens duomenys neatskleidžiami jokioms trečioms šalims (išskyrus LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu buvo įvykdyta nusikalstama veika, susijusi su konkrečiu Pirkėju, ir tie duomenys reikalingi teisėsaugos pareigūnams).

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1 . Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti“. Užsakymo pateikimas ir patvirtinimas yra traktuojamas kaip šių taisyklių patvirtinimas ir sutikimas panaudoti Pirkėjo asmens duomenis, skirtus užsakymui realizuoti. Pateiktas užsakymas traktuojamas kaip pirkimo-pardavimo sutartis, vadovaujantis Civiliniu kodeksu.
3.2. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo – pardavimo sutartys yra registruojamos ir saugomos www.flagmanas.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.flagmanas.lt internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.flagmanas.lt internetine parduotuve atvejais, nurodytais šių Taisyklių 4.3. punkte, apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu, užpildant prekės grąžinimo formą, kurią rasite skyrelyje "Grąžinimai" ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės gavimo.
4.3. Taisyklių numatyta pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise Pirkėjas gali pasinaudoti:
a) Pirkėjo pageidavimu be jokios svarbios priežasties arba netikus prekės dydžiui, spalvai ir pan., tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama (nenuplėštos originalios etiketės bei žymėjimai).
b) Jeigu prekė(-s) buvo brokuotos ar sugadintos transportuojant jas iki Pirkėjo.
4.4. Grąžinamoms prekėms taikomos sąlygos, nurodytos šių Taisyklių 11. punkte bei www.flagmanas.lt internetinės parduotuvės skyriuje „Prekių grąžinimas/keitimas“.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyrelyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis www.flagmanas.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkt www.flagmanas.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis www.flagmanas.lt internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.flagmanas.lt internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
6.4. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą ir grąžinti pinigus pirkėjui, jei pirkėjas nori atsisakyti savo užsakymo.
6.5. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą ir grąžinti pinigus, dėl brokuotų prekių ar nesamų sandėlyje prekių.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir www.flagmanas.lt internetinės parduotuvės nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis www.flagmanas.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą www.flagmanas.lt internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9. Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos www.flagmanas.lt internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Prekės kainoje neįskaičiuotas prekių pristatymo mokestis.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu:
8.2.1. Paprastu bankiniu pavedimu - apmokėjimas vyksta paprastu bankiniu pavedimu į nurodytą sąskaitą. Prisijunkite prie savo el. bankininkystės ir atlikite vietinį pavedimą pagal pateiktus rekvizitus, kuriuos atlikus užsakymą galėsite matyti savo naršyklėje arba rasti el. pašte. Apmokant, mokėjmo paskirties laukelyje nepamirškite nurodyti užsakymo numerio. Sąskaitą reikia apmokėti per 2 (dvi) darbo dienas. Neapmokėjus sąskaitos per šį laikotarpį, Jūsų užsakymas bus atšauktas.
8.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei pirkėjas apmoka užsakymą ne iš savo asmeninės sąskaitos, tokiu atveju Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Išskyrus atvejus, kai pristatymas ne tam subjektui įvyksta dėl Pardavėjo kaltės.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis www.flagmanas.lt internetinėje parduotuvėje nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų atsiradusių transportuojant prekę(-es), kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
9.7. Kita informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama www.flagmanas.lt internetinės parduotuvės skyriuje „Prekių pristatymas“.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos www.flagmanas.lt internetinės parduotuvės parduodamos prekės savybės ir dydžiai bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Visos prekės yra naujos, niekada nenaudotos.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.flagmanas.lt internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims ar daiktams kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.2. Taisyklių 11 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
11.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nedėvėta;
11.3.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;
11.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą 4.2. Taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.
11.4. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis atsisako pirkimo – pardavimo sutarties (jeigu prekė nėra brokuota ar sugadinta transportavimo metu), jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis skyriuje „Prekių pristatymas“ nurodytais transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) darbo dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.
11.5. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, brokuota prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis prekėmis arba, Pirkėjo pageidavimu, grąžinti už prekę(-es) sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju siuntimo išlaidas, siunčiant pakeistą prekę, apmoka Pardavėjas.
11.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame skyriuje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas, vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.flagmanas.lt internetine parduotuve.
12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.flagmanas.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.flagmanas.lt internetinės parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.5. Jei Pardavėjo www.flagmanas.lt internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti www.flagmanas.lt internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.
13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo www.flagmanas.lt internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis www.flagmanas.lt internetinės parduotuvės paslaugomis.
15.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.